Archeologie 2022

De archeologische verwachtingen- en waardenkaart bevat bodemkaarten, historische kaarten, verspreidingskaarten met archeologische vondstlocaties en de resultaten van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken.

De kaart dient als basis voor het maken van zowel een inhoudelijke als een maatschappelijke belangenafweging binnen het proces van de ruimtelijke ordening. In de kaart is een indeling gemaakt in categorieën van archeologische waarden en aantoonbaar te verwachten archeologische waarden. Voor deze categorieën gelden verschillende vrijstellingsgrenzen van oppervlakte én diepte. Wanneer bij bodemroerende ontwikkelingen de hierin opgenomen ondergrenzen worden overschreden dan is het verplicht om archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek moet voldoen aan de geldende versie van de landelijke Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de gemeentelijke richtlijnen. De archeologische verwachtingen- en waardenkaart is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 juni 2022.

De kaart is ook als Open Data-set beschikbaar.

 

Off