Uitkomsten Inwonersenquête 2022 bekend

Wat vinden de inwoners van Eindhoven van hun stad? Hoe ervaren ze het leven in hun buurt en stad? En zien we in 2022, na twee door corona gedomineerde jaren, al tekenen van herstel? Dit zijn enkele vragen waar we aan de hand van de Inwonersenquête antwoord op willen geven.

De Inwonersenquête is een grootschalig jaarlijks onderzoek onder een representatieve groep Eindhovense inwoners van 18 tot en met 84 jaar. In het najaar van 2022 heeft een grote groep Eindhovenaren (ruim 25.000 inwoners) een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen over de stad en hun buurt. Zij konden hun mening geven over diverse onderwerpen. Variërend van milieu en veiligheid tot cultuur en sportdeelname.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu te vinden op Onderzoek & (Open) Data. Hieronder vind je een totaaloverzicht van de Inwonersenquête 2022 met daarin een hoofdlijn en enkele resultaten per thema. Op de pagina Resultaten Inwonersenquête is voor elk thema ook een uitgebreide rapportage beschikbaar. Hier vind je onder andere meer trendgegevens, uitsplitsingen naar buurten en naar achtergrondkenmerken van de Eindhovenaren die de enquête invulden.

Hoofdlijn Inwonersenquête 2022

Grote meerderheid van Eindhovenaren (erg) tevreden

Het geheel laat een vrij positief en stabiel beeld zien van Eindhoven en haar inwoners. 72% geeft aan (erg) gelukkig te zijn met zijn of haar leven, en liefst 86% beoordeelt de gezondheid als normaal tot zeer goed. Ook over onderdelen als de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en het openbare groen is het overgrote deel (70%) tevreden. Inwoners waarderen Eindhoven als aantrekkelijke stad om in te wonen en te leven net als voorgaande jaren met een ruime voldoende (rapportcijfer 7,4).

Maatschappelijk leven herstelt na corona-crisis

Na twee door corona gedomineerde jaren zien we in 2022 vooral een gunstig beeld op cultureel, sportief en recreatief gebied. Allereerst zien we dat het bezoekpercentage aan culturele activiteiten weer op het niveau van voor de pandemie zit (79%). Hiernaast zien we dat het aandeel Eindhovenaren dat aangeeft wekelijks te sporten de afgelopen jaren is toegenomen tot 67%. Ook zien we dat meer inwoners lid zijn van een sportvereniging (33% vs. 29% in 2020). Ten slotte zagen we het aandeel parkbezoekers in de coronajaren toenemen. We zien dat dit percentage dit jaar onverminderd hoog is gebleven (92%).

Eindhovenaren leven steeds duurzamer

In brede zin zien we op verschillende aspecten een toename in duurzaam gedrag. Zo gebruiken meer inwoners bewust minder energie en meer inwoners kopen bewust producten die minder schadelijk voor het milieu zijn. We zien een flinke stijging in het aandeel woningbezitters dat bereid is om eigen geld te investeren in verduurzaming (van 54% naar 70%). Ook zien we dat meer inwoners gebruik maken van deelmobiliteit. De fiets en te voet zijn als meest gebruikte vervoersmiddelen populairder geworden, terwijl de auto in populariteit is afgenomen. Wel blijft wegverkeer de grootste bron van geluidsoverlast. Na een daling in 2021 is het aantal inwoners dat geluidshinder ervaart in 2022 weer iets gestegen.

Financiële zorgen en sociaal netwerk blijven aandachtsgebieden

Al een ruime periode zien we een toename in het aandeel inwoners dat een beperkt sociaal netwerk ervaart. In 2022 geldt dat voor 11%, waar het in 2015 op 5% lag. Wel zien we dat, net als in 2021, 25% van de Eindhovenaren zich actief heeft ingezet voor de buurt. 

In totaliteit zien we de zorgen bij onze inwoners om financiën groeien. Meer mensen maken zich zorgen om geld (16%) of hebben zelfs moeite met rondkomen (12%). 14% geeft aan onvoldoende geld te hebben om hun huis goed te kunnen verwarmen. Wanneer woningeigenaren drempels ervaren bij het verduurzamen van hun eigen woning, is een gebrek aan eigen financiën de meest genoemde reden.

Tot slot is het goed om aandacht te hebben voor verschillen tussen buurten, wijken en groepen inwoners (op leeftijd, opleiding, inkomen). Voor verschillende thema's signaleren we verschillende resultaten. Zo komt specifieke geluidsoverlast vaker voor in bepaalde buurten, terwijl iets als deelmobiliteit populairder is onder jongeren.