Eindhovenaren positief over de aantrekkelijkheid van hun stad om in te wonen en te leven

Al jaren beoordelen Eindhovenaren de aantrekkelijkheid van Eindhoven om in te wonen en te leven positief. Zo ook in 2023; ze geven Eindhoven een 7,5. Dit is één van de resultaten van de jaarlijkse Inwonersenquête van gemeente Eindhoven. 

Deze enquête geeft inzicht in de meningen van de inwoners van Eindhoven over hun stad en hun buurt. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals milieu, mobiliteit, sportdeelname, cultuur, veiligheid, gezondheid en de openbare ruimte. Voor de Inwonersenquête 2023 zijn bijna 28.000 inwoners benaderd om mee te doen. Het responspercentage bedroeg net als in 2022 27%.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu te vinden op deze website. Er is een totaaloverzicht van de Inwonersenquête 2023 met daarin een hoofdlijn en enkele resultaten per thema. Op de pagina Resultaten Inwonersenquête is voor elk thema ook een uitgebreide rapportage beschikbaar. Hier staan onder andere meer trendgegevens, uitsplitsingen naar buurten en naar achtergrondkenmerken van de Eindhovenaren die de enquête invulden.

Hoofdlijn Inwonersenquête 2023

  • De meeste Eindhovenaren voelen zich gezond en zijn gelukkig, maar verschillen hangen sterk samen met bestaanszekerheid

De meerderheid van de inwoners van Eindhoven ervaart een goede gezondheid en geluk in hun leven. Wel zien we dat de verschillen in deze ervaringen sterk gekoppeld te zijn aan de mate van bestaanszekerheid. Er zijn inwoners die moeite hebben met rondkomen. Ondanks dat dit percentage inwoners in 2023 niet toeneemt, blijft dit een aandachtspunt.

  • Positieve beleving openbare ruimte, groen en parken

Het merendeel van de Eindhovenaren is te spreken over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. In 2023 zien we zelfs een aanzienlijke stijging als het gaat over tevredenheid voor onderhoud van o.a. trottoirs en fietspaden. Het bezoek aan Eindhovense parken en recreatie in de groengebieden rondom de stad is blijvend hoog. Ook is het aandeel inwoners dat Eindhoven een groene stad vindt net als de afgelopen drie jaar wederom gestegen.

  • Verduurzaming woningen en energiebesparing

In Eindhoven groeit de bewustwording rondom milieu en energie, waarbij inspanningen om hier op te besparen toenemen. In 2023 geven minder woningeigenaren aan drempels te ervaren bij het verduurzamen van hun woning dan in 2022, maar financiën blijven de voornaamste barrière. Het goede nieuws is dat wachttijden voor installatiebedrijven en materialen aanzienlijk zijn afgenomen.

  • Mobiliteit: duurzame trend van meer fiets en minder auto

Er wordt wederom vaker gebruik gemaakt van een duurzame vervoersvorm. De fiets is onbetwist het populairste vervoermiddel, en deze voorkeur blijft groeien. Tegelijkertijd zien we een dalende trend in het gebruik van auto's. Steeds meer mensen kiezen voor of overwegen (deels) elektrische auto's, terwijl ook het deelvervoer, met name onder jongeren, toeneemt.

  • Eindhovenaren zetten zich ook in voor anderen, maar verschillende vormen van sociale participatie staan onder druk

In 2023 zien we dat het percentage vrijwilligers verder is gedaald. Ook zien we een lichte daling in de verlening van mantelzorg. Daarnaast zien we dat het percentage mantelzorgers en vrijwilligers toeneemt met de leeftijd; ouderen vertegenwoordigen een groter aandeel. De groep inwoners die een beperkt sociaal netwerk ervaart is de afgelopen jaren flink toegenomen tot 11% in 2022 en 2023. In 2015 was dit slechts 5%.

  • Het culturele leven in Eindhoven bloeit op, bij sport zien we een stabiel beeld

Het bezoek aan culturele activiteiten is opnieuw gestegen en is nu zelfs hoger dan voor de coronaperiode: 85% van de Eindhovenaren bezoekt minimaal een keer per jaar een culturele activiteit. Bovendien zijn Eindhovenaren zelf actiever geworden op cultureel gebied, waarbij het culturele aanbod over het algemeen positief wordt gewaardeerd. Het sportlandschap laat een stabiel beeld zien. Het aandeel van de Eindhovense bevolking dat voldoende matig intensief beweegt blijft stabiel. Ook is nog ongeveer een derde van de volwassenen lid van een sportvereniging, bij kinderen en jongeren ligt dat op twee derde.

Input voor beleid

De jaarlijkse Inwonersenquête is een belangrijke raadgever voor de gemeente Eindhoven. Met het delen van meningen, ervaringen en wensen geven de respondenten de gemeente een beter beeld van wat er leeft in de stad. De enquête zet een peilstok in de Eindhovense samenleving. Trends en ontwikkelingen op diverse onderwerpen kunnen hiermee gemonitord worden. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid.